Algemene voorwaarden

Algemene levering en betalingsvoorwaarden STE. Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, onderstaande voorwaarden van toepassing.

1.AANBIEDINGEN
Aanbiedingen en prijsnoteringen zijn verblijvend. Een koopovereenkomst is eerst tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging en na goedkeuring door de Directie.
1.1 Indien wij de te leveren zaak niet in voorraad hebben wordt de koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de fabrikant of toeleverancier aan ons levert. Indien de koper geen nader bericht van ons ontvangt binnen veertien dagen na het Sluiten van de overeenkomst kan door ons op de opschortende voorwaarde geen beroep meer worden gedaan.
1.2 De in ons bezit zijnde aanwezige zaken zijn geen monsters, maar dienen slechts bij wijze van aanduiding van de te leveren zaak. Afwijkingen in kleur , tint of maat tussen de in ons bezitzijnde zijnde aanwezige zaken en de te leveren zaken binnen redelijke toleranties zijn derhalve toelaatbaar. Het risico van kleurnuances bij nabestellingen, in het bijzondere bij hekwerk is voor rekening van koper.
1.3 Adviezen over verwerking en bewerking van de te leveren zaken of over de wijze van montage van hekwerk zijn steeds vrijblijvend. Voor een juiste wijze van verwerking, bewerking, montage van hekwerk dient koper terzake deskundigen in te schakelen. De aanbeveling van bij ons te goeder naam bekend staande hekwerkmonteurs of aannemers met wie koper rechtstreeks een overeenkomst van opdracht of aanneming dient te sluiten, brengt geen aansprakelijkheid onzerzijds met zich, noch eventuele indicaties van onze zijde over de kosten van monteren, plaatsen of leggen, die deze derden rechtstreeks aan koper in rekening brengen.

2 PRIJZEN
2.1 Onze prijzen zijn exclusief BTW en kosten van bezorgen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien koper echter niet aanwezig is om de goederen op het tijdstip van de aflevering in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd de extra kosten van aflevering, die daardoor ontstaan, alsnog in rekening te brengen.
2.2 Indien de levering later dan 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomsten plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, indien zich omstandigheden voordoen die prijsverhoging noodzakelijk maken, zoals verhoging van inkoopprijzen. Indien een prijs prijsverhoging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet en wij die willen doorberekenen, dan heeft koper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht te hebben op een schadevergoeding.

3 LEVERTIJDEN
3.1 Tenzij een vaste leverdatum is opgegeven, gelden de doorons gemelde levertijden steeds bij benadering.
3.2 Wij zullen ons zo veel mogelijk aan deze levertijd houden, doch zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding, die redelijkerwijs niet te voorzien was. Zodanige overschrijding verplicht ons niet tot enige vergoeding, noch heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien echter de levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, dan heeft koper het recht ons te sommeren om alsnog binnen drie weken te leveren; na het verstrijken van deze termijn door middel van aan schriftelijke verklaring kan de overeenkomst ontbonden worden verklaard. Koper dient hij het verstrekken van de opdracht aan derden tot verwerking van het geleverde rekening te houden met mogelijke vertraging in de aflevering of nalevering en wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor de eventuele omstandigheden dat de verwerking niet kan plaatsvinden op het door koper en verwerker geplande tijdstip.

4.OVERMACHT
4.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheden buiten onze toedoen, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.
4.2 In geval van overmacht zal koper aan ons nog gedurende één maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven onze verplichtingen na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet meer mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zij zijn dan niet tot enige schade vergoeding

5.ANNULERING
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen hij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij wij kunnen bewijzen dat de schade groter is, of de koper kan bewijzen dat de schade kleiner is

6.LEVERING EN RISICO-OVERGANG
6.1 De koper dienst ervoor te zorgen dat hij, dan wel iemand voor namens hem, aanwezig is om de goederen op de overeengekomen datum is ontvangst te nemen. Indien op de dag van levering niemand ter plaatse van de aflevering wordt aangetroffen hebben wij het recht de goederen op de plaats van aflevering te zetten. De aflevering geschiedt steeds buiten het perceel waar de goederen dienen te worden geplaatst of verwerkt. De geleverde zaken zijn voor koper vanaf het moment van bezorging.
6.2 Indien wij besluiten tot hernieuwde aanbieding van de goederen zijn de kosten van het tweede transport voor rekening van koper. Opgeslagen tot het moment van hernieuwde levering of tot het moment van ontbinding.

7 OPSLAG GOEDEREN
7.1 In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, zijn wij gerechtigd te handelen:
a.alsof de overeenkomst door koper is geannuleerd, als bedoeld in het artikel 5;
b. de nakoming van de overeenkomst te vorderen en de opslagkosten, evenals de eventuele verder schade;
c. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslag kosten voor koper in opslag te houden en ,indien deze daarna nog niet door hem zijn afgenomen, te onzer keuze
te handelen als onder a. voorzien handelen wordt de schadevergoeding van 30% verhoogd met her bedrag van de opslagkosten voor 30 dagen.
7.2 Zijn de goederen door koper ten dele betaald, dan zullen zonder berekening van opslagkosten. Indien koper na verloop van deze termijn nog niet tot afname van de goederen overgaat dan zijn wij gerechtigd vrijelijk over de aan koper onder aftrek van opslag- en andere kosten en schadevergoeding van 30% van hetgeen koper bij nakoming van de overeenkomst aan ons verschuldigd was geweest.
7.3 Indien wij daartoe overgaan, zullen wij dat voordien schriftelijk aan koper mededelen.
7.4 De opslagkosten zullen 1% van de verkoopwaarde van de opslaggoederen bedragen, met een minimum van €25,-

8.BETALING
8.1 betaling dien netto contant te geschieden bij of voor de aflevering. Bij afwijking geldt de betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te onzen kantore te geschieden of op de door ons aangegeven rekeningen
8.2 Wij kunnen desverlangd vooruitbetaling van de helft van de koopprijs verlangen. Als wij ten tijde van de levering gronden hebben te vrezen dat betaling niet op de overeengekomen wijze zal geschieden, dan kunnen wij alvorens tot levering over te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de totale betalingsverplichting van de koper verlangen.
8.3 De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Hij is verplicht aan ons vanaf dat tijdstip renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag. Wij zijn na afloop van de hierboven vermelde termijn bevoegd zonder enige nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag.
8.4 Indien wij daartoe over gaan, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van koper. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten incasso zaken. De gehoudenheid tot betaling volgt uit het enkele feit van de aanschrijving door een derde.

9.RECLAMES
9.1 De koper dient bij aflevering te controleren of de geleverde c.q. gemonteerde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.Eventuele onvolledigheden dienen direct na plaatsing aan ons gemeld te worden.Hiervoor zullen wij samen met de cliënt de werkzaamheden controleren en de ontvangstbewijs laten ondertekenen als zijnde het bewijs van goedkeuring.
9.2 Manco’s, beschadigingen en kleurverschillen dient koper op het afleveringsbewijs te laten aantekenen. Daarnaast dient hij deze manco’s, beschadigingen en alle overige
Zichtbare gebreken binnen 3 dagen ook schriftelijk aan ons te melden, bij gebreke waarvan koper het recht verliest zich erop te beroepen, dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt.
9.3 Ontbrekende zaken zullen wij zo spoedig mogelijk alsnog afleveren; beschadigde zaken zullen wij spoedig mogelijk vervangen of herstellen; geringe afwijkingen, met name in kleur, geven geen recht op vervanging.
9.4 Indien koper geen genoegen wenst te nemen met nalevering of vervangende levering, hebben wij het recht het geleverde terug te nemen, onder terugbetaling van de koopprijs verminderd met kosten.
9.5 Indien na verwerking de zaken niet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten en koper dat voor de verwerking niet heeft kunnen vaststellen, dient koper binnen bekwame tijd schriftelijk mede te delen, welke eigenschappen naar zijn mening ontbreken en wanneer hij dat heeft ontdekt. Vorderingen op grond van ontbreken van eigenschappen verjaren binnen 2 jaar nadat koper het ontbrekende van de eigenschappen redelijkerwijs had moeten ontdekken en ons daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.
9.6 Indien de betaling nog niet door ons is ontvangen kunnen wij bij wanbetaling de door ons afgeleverde materiaal terugnemen en hiervoor kosten berekenen(b.v. demontagekosten,voorrijkosten e.d.) Indien er (gedeeltelijk) is betaald zal er een verrekening plaatsvinden.

10. EIGENDOM VOORBEHOUD
10.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle, door ons aan koper geleverde of af te leveren producten. De eigendom van deze producten gaat eerst op koper over, zodra koper de voordingen van ons ter zake van tegen prestatie van deze overeenkomst of van eerdere of latere, gelijksoortige overeenkomsten betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde , of nog te leveren producten, zolang de koper de verrichte, of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrijpen vorderingen terzake van boete, rente en kosten. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, hebben wij het recht alle, door ons geleverde goederen, ongeacht de vraag of zij al dan niet betaald zijn, terug te nemen, waartoe koper haar in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Koper machtigt ons toegang te verschaffen, of te doen verschaffen tot het terrein of gebouw van koper, om de door ons geleverde producten te nemen. De kosten die wij moeten maken voor het terughalen van onze producten komen voor rekening van koper.

11. GARANTIE
11.1 Uitsluitend de kwaliteit normen en de garantiebepalingen
Van de fabrikant of de grossier zijn van toepassing.
11.2 De garantie onzerzijds strekt zich uitsluitend tot gehele of gedeeltelijke of teruggave van de aan ons betaalde koopprijs. Tot verdere schadeloosstelling zijn wij niet verplicht. Gedeeltelijke terugbetaling van de koopprijs kan geschieden indien het geleverde meer dan 1 jaar in gebruik is geweest of basis van een afschrijving van 20% per jaar.

12. RECHT
Het Nederlands recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij de koper binnen 1 maand beding hebben beroepen, de volgens de Wet bevoegde rechter kiest, onverminderd de dwingendrechtelijke regelen terzake de bevoegdheid.